Gemeente Hengelo, VanWonen en de HMO pakken Lange Wemen op

28 mei 2021

Nieuwsbericht, Binnenstedelijke opgaven

De gemeente Hengelo gaat in nauwe samenwerking met gebiedsontwikkelaar VanWonen en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) het gebied naast het nieuwe stadhuis ontwikkelen tot een nieuw stuk binnenstad. Het gaat hierbij om een gebiedsontwikkeling van circa 110 miljoen euro. Het project Lange Wemen in Hengelo krijgt daarmee een nieuwe start. Een belangrijke voorwaarde om dit plan mogelijk te maken, is de aankoop door de gemeente van winkelcentrum Thiemsbrug en latere doorverkoop aan de HMO. VanWonen koopt de gronden van de horecawand en de tijdelijke parkeerplaats Kloosterhof.


Aan het plan wordt nog volop gewerkt, maar in grote lijnen is er wel een idee voor de invulling. Het is de bedoeling om de huidige parkeergarage Thiemsbrug onder de grond te laten verdwijnen. Dit wordt een twee lagen tellende parkeergarage op de plek van de huidige, tijdelijke, parkeerplaats Kloosterhof naast het stadhuis. Boven de parkeergarage komen winkels, ter vervanging van het huidige winkelcentrum Thiemsbrug. Boven het nieuwe winkelcentrum is plaats voor appartementen. Zodra deze fase gereed is, kan de huidige parkeergarage Thiemsbrug en het winkelcentrum gesloopt worden. Op deze unieke plek in de binnenstad komt dan een nieuwe en mooie woonbuurt met grondgebonden woningen en appartementen. Welbions krijgt ook een rol bij de uitwerking van deze woningbouwplannen. Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen: ‘VanWonen is met de ontwikkeling van het Seahorse terrein bekend in Hengelo en ziet deze locatie als een mooi vervolg op dit project’.

Kwalitatieve impuls binnenstad

In nauwe samenwerking met VanWonen, de HMO en diverse andere partijen werkt Hengelo verder aan een compactere en levendige binnenstad. Wethouder Gerard Gerrits: ‘Sinds de verschijning van het Actieplan in 2017 werken we aan een toekomstbestendige binnenstad: sfeervoller, groener, compacter en met meer wonen. In het project Lange Wemen komt alles samen. En op het juiste moment. Een mijlpaal voor Hengelo. Ik prijs de ambitie en investeringsbereidheid van alle betrokken partijen. Daar spreekt vertrouwen uit in de ontwikkelingen die op dit moment in Hengelo plaatsvinden.’

Fors minder winkelmeters

Het oude plan Lange Wemen dateerde uit 2011 en ging nog uit van het toevoegen van circa 8000 m2 winkelruimte, naast het winkelcentrum Thiemsbrug. Dat is nu niet realistisch meer. Ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan zal het nieuwe bestemmingsplan zo’n 10.000 m2 bruto vloeroppervlak (BVO) minder detailhandel bevatten. Ten opzichte van de huidige feitelijke situatie neemt het oppervlak detailhandel met 2000 m2 BVO af. Ook gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel is in haar nopjes met deze ontwikkeling: ‘Het verminderen van de oppervlakte detailhandel ten gunste van het versterken van de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit past helemaal in de doelstellingen die de provincie met de regeling Ruimte Wonen Retail beoogd.’

Rol VanWonen

Het is een ambitieus project waarbij diverse partijen een belangrijke rol spelen. De ontwikkellocatie Lange Wemen is gedeeltelijk in bezit van ontwikkelaar AM uit Utrecht. Aangezien Hengelo momenteel buiten het focusgebied van AM ligt, heeft AM haar locatie overgedragen aan VanWonen. VanWonen is een ondernemende gebieds- en vastgoedontwikkelaar die onafhankelijke oplossingen te biedt voor complexe vraagstukken op gebied van wonen. Tom Munter, ontwikkelingsmanager bij VanWonen: ‘Als betrokken gebiedsontwikkelaar willen wij graag een bijdrage leveren aan Hengelo. Lange Wemen is een belangrijke plek in de binnenstad en met de beoogde ontwikkeling kan Hengelo een volgende stap zetten in de ingezette koers van de afgelopen jaren’

Rol Herstructurerings Maatschappij Overijssel

De HMO is nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling van het Wetplein (inclusief de Lambertuspassage). Samen is geconcludeerd dat de ontwikkeling van Lange Wemen eveneens goed past bij de doelstellingen van de HMO. De HMO heeft aangegeven graag, samen met de gemeente en VanWonen, een belangrijke rol in deze ontwikkeling op te willen pakken. Indien de gemeente het winkelcentrum aankoopt is de HMO bereid om een fonds op te richten die het winkelcentrum binnen een half jaar van de gemeente overneemt en de exploitatie op zich neemt. De HMO is door de provincie opgericht om gemeenten bij te staan bij gebiedsontwikkelingen die lastig voor gemeenten en marktpartijen zijn om op te pakken. Han Wiendels, directeur HMO: ‘Wij zijn blij dat via de aankoop van de Lambertuspassage en een rol in het nieuwe project Lange Wemen, de HMO een doorslaggevende rol kan spelen in de kwaliteitsslag die Hengelo in de binnenstad maakt.

Start horecawand

De herontwikkeling van het gebied Lange Wemen start met de ontwikkeling van de horecawand door VanWonen. Het plan voor deze wand wordt momenteel uitgewerkt. Restaurantketen De Beren heeft circa 550 m2 gereserveerd. Voor de resterende 300 m2 van de horecawand lopen momenteel gesprekken met geïnteresseerde partijen.

Planning

Natuurlijk dient de gemeenteraad van Hengelo de aankoop eerst vast te stellen. Het staat op de agenda voor de raad van 23 juni. De planontwikkeling voor de rest van het gebied Lange Wemen wordt naar verwachting na de zomer opgepakt. Omwonenden en ondernemers worden daarbij betrokken. De uitvoering van het geheel gaat enkele jaren in beslag nemen.

Deel dit artikel:

Lees meer over `Binnenstedelijke opgaven`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten