Privacy verhuur

Privacy-statement VanWonen

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 juni 2022.

VanWonen voelt zich verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt.

Dit privacy-statement is van toepassing op de diensten van VanWonen. Door gebruik te maken van deze website of de diensten van VanWonen geeft u aan het privacy beleid te accepteren. VanWonen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. VanWonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijvingen:

Wij verwerken de navolgende gegevens van u en uw partner/medehuurder:
gebruikersnaam en wachtwoord;

 • voor- en achternaam (geboortenaam);
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • de door u opgegeven woonvoorkeuren;
 • huurwoning(en) die u bewaart of zich voor aanmeldt;
 • uw taalvoorkeur.

Als u een bezichtiging voor een reservering van een huurwoning, garage of parkeerplaats aanvraagt, dan verwerken wij naast eerder genoemde gegevens van u en uw partner/medehuurder:
woonadres;

 • volledige voornamen;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum en – plaats;
 • gezinssamenstelling;
 • burgerlijke staat;
 • financiële gegevens;
 • werk- dan wel uitkeringssituatie;
 • branche waarin u werkzaam bent;
 • woonsituatie;

Afhankelijk van de woning, de toetsingscriteria van de eigenaar van de woning vragen wij voor een reservering van een huurwoning, garage of parkeerplaats ook om de volgende gegevens van u en uw partner/medehuurder:

 • UWV-verklaring;
 • Bewijs van eigen vermogen;
 • Hypotheek of verhuurdersverklaring;
 • Loongegevens, zoals een loonstrook, betaalspecificatie van aow en/of pensioen of als u zelfstandig ondernemer bent uw jaarrekening;
 • Bankafschrift als bewijs van storting van uw inkomen;
 • IBAN, tenaamstelling IBAN en bankafschrift van IBAN-rekening waarvan de huur wordt afgeschreven;
 • Kopie bankpas;
 • ID- en Krediettoets;
 • Verklaring hypotheekverstrekker of verhuurdersverklaring;
 • Afschrift basisadministratie Gemeente waar u bent geregistreerd of zich gaat registreren;
 • In geval van ondernemer een uittreksel van de Kamer van Koophandel en jaaraangifte inkomstenbelasting
 • Alimentatie- en/of financiële verplichten cq. leningen;
 • Aanvullende documenten die noodzakelijk zijn voor het bepalen of u en/of uw partner aan de huurvoorwaarden voldoen, zoals een werkgevers-/intentieverklaring of arbeidsovereenkomst.

Een onderzoek naar de geldigheid van het identiteitsbewijs en de kredietwaardigheid van de woonconsument kan deel uitmaken van het acceptatieproces voor een huurwoning bij VanWonen.

Gebruik van onze diensten
Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om u als belangstellende in te schrijven voor een nieuwbouw project. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze projecten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Nieuwbouw Nederland B.V. en op onze eigen beveiligde servers.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies
Informatie over onze cookies kunt hier vinden

Doeleinden
VanWonen verwerkt uw persoonsgegevens nadat u uitdrukkelijk op eigen verzoek heeft aangegeven op de hoogte gesteld te willen worden omtrent onze nieuwbouwprojecten voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Op de hoogte stellen van de status van het nieuwbouwproject waarvoor u zich heeft ingeschreven/aangemeld.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.

VanWonen verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-statement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VanWonen of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Derden
Daar waar derden toegang hebben tot het inzien van persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij van hen dat zij de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren. De persoonsgegevens worden, enkel wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, gedeeld met verschillende derden zoals makelaars, aannemers, notarissen en stylisten. Met al deze partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Veranderingen
Dit privacy-statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy-statement te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers (voor zover wet- en regelgeving dat toe laat) de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke gegevens die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.
Als u uw gegevens aan wilt aanpassen of uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Beveiliging
VanWonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@vanwonen.com.

Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over de naleving van dit privacy-statement of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@vanwonen.com.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy-statement voldoen. Onze disclaimer is op deze pagina te vinden.

Als u vragen hierover heeft, kunt u contact met ons opnemen:

VanWonen
Willemsvaart 21
8019 AB Zwolle
Telefoon: 038 303 36 05
Email: info@vanwonen.com