Zwolse woonwijk De Tippe wordt sociaal inclusief en duurzaam

11 februari 2020

Nieuwsbericht

VanWonen heeft samen met gemeente Zwolle, Dura Vermeer en Zwolse woningcorporaties DeltaWonen en SWZ de ambities voor de Tippe, de nieuwste woonbuurt in Zwolle, uitgewerkt. De realisatie van een sociale en inclusieve woonbuurt komt daarmee een stap dichterbij.


De Tippe ligt aan de rand van Stadshagen, ingesloten tussen de Kamperlijn en de Hasselterweg, maar ook dicht bij Westenholte en de IJssel. Naast woningen is er plek voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De zuidpunt van De Tippe, bij station Stadshagen, krijgt een meer stedelijk karakter met hogere markante bebouwing en voorzieningen. Langs de spoorlijn en in het middendeel zal de bebouwing meer aansluiten bij de ruimtelijke opzet van Werkeren. Het noordwestelijke deel krijgt een structuur die geïnspireerd is op de historische verkaveling van de Mastenbroekerpolder.

Toekomstbestendige woonbuurt 
In De Tippe is plek voor circa 1250 woningen. Het gaat om een mix van goedkope, middeldure en dure koopwoningen en (sociale) huurwoningen voor grote en kleine huishoudens van alle leeftijden en diverse levensfasen met bijzondere aandacht voor woningen die geschikt zijn voor zorg aan huis. 

Sociaal inclusief
Naast projectmatige bouw is er ruimte voor co-creatie (25%) waarbij de samenwerking gezocht wordt met toekomstige bewoners om een betrokken en sociaal inclusief ‘buurschap’ te creëren. Wethouder Monique Schuttenbeld: “Sociale duurzaamheid is een belangrijke ambitie voor De Tippe. Door bijvoorbeeld het eigenaarschap van de openbare ruimte dicht bij mensen te leggen wordt de onderlinge betrokkenheid bij de buurt versterkt. Toekomstige bewoners kunnen bijvoorbeeld binnen een project de samenwerking zoeken met een buurtvereniging of ontwikkelaar om mede invulling te geven aan hun woonbuurt.”

Tippehubs
Zogenoemde ‘Tippehubs’ bieden plek voor ontmoeting in de buurt. Door initiatieven van bewoners kunnen circulaire economische hubs ontstaan. Voor her- of restgebruik van bouwmaterialen kan een materialenhub worden opgezet. Ter bevordering van duurzame mobiliteit kan er een mobiliteitshub ontwikkeld worden. En voor duurzame stadslandbouw een biohub.

Bereikbaar buurschap
De fiets neemt in De Tippe, net als in de rest van Stadshagen, een belangrijke plek in.  De ambitie is een nieuwe langzaam verkeerroute/-brug tussen Stadshagen en Westenholte te realiseren. Hierdoor wordt de recreatieve verbinding met het Ijssellandschap versterkte en de rotonde op de Belvédèrelaan in de Zuidpunt van De Tippe ontlast. 

Duurzaam 
De woningen worden energieneutraal. Ook wordt er een collectief zonnepanelenveld aangelegd voor een energieneutrale buurt. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor een collectief netwerk voor duurzame warmte onderzocht. Hiermee kunnen de individuele woningen van warmte en koude kunnen worden voorzien.

Het Ontwikkelplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Het college van B en W legt het ontwikkelplan voor aan de gemeenteraad voor besluitvorming. De verwachting is dat medio 2021 gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen in De Tippe.

Deel dit artikel: